ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල වියවස්ථාව වෙනස් වී එහි දේශීය තරග රටාව (County / Provincial ) Model එකකට මූලිකත්වයෙන් Club ඊට යටින් පෙළ ගැසීම ඉතාම ඉක්මනින් සිදුවිය යුතුය , එක් කේන්ද්‍රකට  ඇති පාලන බලය , අනෙක් පාර්ශවයටද ලැබෙන පරිදි වෙනස්  නොවුනොත් , අනෙක් රටවලට සමගාමීම ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් දියුණුව ලත් තැනම ලොප් වීමේ සම්භාවිතවය ඉතා ඉහළ අගයක් […]
Source: Cricket – Island Cricket