පසු දැක්ම|LPL දෙවනත් කල ඉසුරු,චන්දි සහ ඇෆ්ගන් නවකයෝ LPL තරඟාවලියේ පළමු තරඟය නිමා වුනේ සුපිරි පන්දු වාරයකින්. ඉසුරු උදාන සුපිරි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කළ වයිඩ් පන්දුව විනිසුරුවරයා සංඥා නොකිරීම ආන්දෝලනයකට ලක්වුනා.
Source: Cricket – Island Cricket