කණ්ඩායමට 13ක්| පැරදුනත් දිනුමක්| අලුත් වෙන BBL නීති(Power Surge,X Factor,Bash Boost New BBL Rules) Power Surge,X Factor,Bash Boost New BBL Rules Explained. බිග් බෑෂ් ලීග් එක 2020 වසරේ සිට අලුත් නීති තුනක් හඳුන්වා දෙනවා. මොනවද මේ නීති වලින් කෙරෙන්නෙ? Put a …
Source: Cricket – Island Cricket