උතුරෙන් එන සුපිරිම වැඩ්ඩෝ | Jaffna Stallions උතුරෙ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන කියලා බොහෝ දෙනෙක් හඬ නැගුවට LPL එකට උතුරෙන් ආපු තරුණයො ගැන බොහෝ මාධ්‍ය නිහඬයි. අපි බලමු Jaffna Stallions කණ්ඩායමෙන් එන ස…
Source: Cricket – Island Cricket